• Grafik3.gif
  • KartonUcenika.gif
  • nastavnik.gif
  • PLPA.gif
  • PLPA1.gif
  • PLPA2.gif
  • PLPA3.gif
  • Svedocanstvo2.gif

Пепсис

Aутор текста Administrator среда, 15 децембар 2010 18:32 ПДФШтампаЕл. пошта


Интегрална верзија рачунарских програма Основко и П-инфо за школску стручну службу

pepsis

Информациони систем у основношколском и средњешколском образовању.
Назив програма:  ПеПсис
Верзија: 3.01

Намена овог програма је да олакша, убрза, учини ефикаснијм рад школских стручних служби у праћењу и савладавању свакодневних радних задатака везаних за процес наставе, образовања и васпитања.

За коришћење и рад овог програма неопходан је било који IBM компатибилан рачунар подржан Windows 9x ili WindowsXP оперативним системом.
Програм, уопште, има све карактеристике било којегг од програма који се извршавају на графичким оперативним системима. Могу се користити одмах (ретке су школске установе које већ немају један рачунарски систем), без икакве потребе за изградњом гломазних и врло скупих, наменских, затворених и централизованих рачунарских мрежа.

Програм омогућава, подржава:

1.  израду, вођење и чување кумулативног досијеа ученика и наставника школе,
2.      унос и чување по четири оцене за сваки предмет (у верзији Pro), општег успеха, броја недовољних оцена за сваки наставни период, сваки разред и сваког ученика појединачно,
3.      унос и чување броја изостанака, васпитно - дисциплинских и стимулативних мера за сваког ученика, појединачно, по наставним периодима,
4.      креирање и чување извештаја обраде унетих података за одељенска или наставничка већа и то о:
1.      општем успеху и класификованом броју недовољних оцена,
2.      општем успеху и просечној оцени за сваки предмет (у верзији Pro),
3.      класификованом броју оправданих и неоправданих изостанака,
4.      васпитно-дисциплинским  и стимулативним мерама,
5.      оценама из владања,

а све на аналитичким нивоима:

1.      целе школе,
2.      разреда,
3.      образовног профила, или
4.      одељења.

Сваки резултат обраде (извештај, а има их преко 600), најчешће, садржи број и проценат ученика који испуњавају постављене услове. Коришћењем програма може се поставити преко 9000 различитих услова везаних за претраживање и анализу података.
Извештаје је могуће креирати у табеларном и графичком облику. Смисао обраде и креирања резултата обраде података огледа се у могућности, зарад потребе њиховог међусобног поређења, анализе и усмеравања одређених активности у зависности од истих.
Сам процес обраде унетих података и креирања извештаја прати и процес графичког представљања резултата обраде, у облику графикона. Графиконе је, такође, могуће штампати или снимити у облику слике.
Снимљен графикон у облику слике могуће је, касније, у комбинацији са одговарајућим текстуалним или табеларним извештајем употребити при презентовању извештаја надлежним или професионално заинтересованим структурама о раду и постигнутим резултатима рада ученика, наставника и школе уопште; изради плана и програма рада школе, итд.

Даље, програм омогућава, подржава:

6.        претраживање ученика по различитим критеријумима,
7.        архивирање и пренос података на магнетне медије ради њиховог чувања, коришћења кроз догледно време,
8.        коришћење InterNet-a, за размену било којих података између школа, школа и министарства, . а преко електронске поште,
9.        размену података између удаљених рачунара телефонском или директном  линијом, коришћењем модема,
10.    слање извештаја на телефакс машину или факс-модем и пријем истих,
11. заштиту података од неовлашћеног приступа у три нивоа, кроз привилегован приступ само програму или привилегован приступ програму и подацима.
12.    У програме је имплементиран и опсежан систем за помоћ кориснику програма који треба да му помогне при превазилажењу евентуалних проблема, недоумица.
13.    Одређени сегменти програма су флексибилни, што значи да се програм може прилагодити специфичним потребама школе.

Из свега до сада реченог, а и из онога што следи може се доћи до закључка  о несумњивој сврсисходности и употребљивости овог програма, уопште, јер програм:
- задовољава потребу за постојањем и коришћењем система аутоматске обраде података у образовању,
- омогућава праћење ученика од уписа у школу и током школовања,
- пружа могућност чувању и доступност чуваним подацима о ученицима,
- подржава брзу, лаку и тачну обраду чуваних података,
- фаворизује Српски језик, што уклања баријеру о могућнисти коришћења од стране оних који поседују скромна или никаква знања страног (Енглеског) језика и рачунарства и информатике,
- омогућава крајње једноставан и брз начин уноса и обраде података као и презентовања истих,
- износ неопходних материјалних средстава за набавку опреме ради коришћења програма своди на минимум.Опширнији преглед могућности програма са пописом обима и врсте података који се применом овог програма прикупља, чува и обрађује

1.      ПОДАЦИ НА НИВОУ ШКОЛЕ*

1.1. Број наставника према радном статусу: пун фонд; 1/2 фонда и више; до 1/2; до 1/3 уз сагласност.
1.2. Број наставника према броју програма које реализују: 1; 2; .
1.3. Структура наставног особља према полу и годинама стажа.
1.4. Списак наставника, стручних сарадника и сарадника у настави са подацима: о предмету који предају, школској спреми и стручном испиту.
1.5.   Списак Актива са пописом чланова.
1.6.   Списак ученичких секција и других ваннаставних активности.
1.7.   Списак одељења од I до IV (VIII) разреда распоређених по одељењима, разредима, одсецима и образовним профилима.
1.8. Успех ученика на нивоу школе по разредима и наставним (класификационим) периодима.

2. ПОДАЦИ НА НИВОУ ОДЕЉЕЊА

2.1.   Списак ученика свих одељења од I до IV разреда са подацима о:
- успеху ученика у основној школи од V до VIII разреда и успеху на квалификационом испиту;
- успеху по наставним периодима, предметима, разреду са средњом оценом.
2.2. Списак ученика свих одељења са подацима о: изостанци, владање, васпитно дисциплинске мере по наставним периодима.
2.3. Награђени и похваљени ученици пo одељењима и наставном периоду.
2.4. Такмичење ученика по одељењима, предметима са подацима о: врсти учешћа (општинско, градско, републичко и сл. - екипно, појединачно) и резултатима.
2.5. Попис ученика из одељења који по мишљењу одељењских већа захтевају рад: педагога, психолога, оба.*
2.6. Подаци о породици и условима живота ученика из одељења: са ким живе, стамбени и радни услови, процена материјалних услова породице.*
2.7. Садржаји и облици сарадње одељењског старешине и родитеља:
родитељски састанци; доласци и позиви родитеља; укључивање родитеља као сарадника у реализацији активности одељења и сл.
2.8. Регистровање активности педагога и психолога у раду са одељењима појединачно.*
- сарадња са одељењским старешином (одељењски старешина, разред и одељење; садржај сарадње),
- посета наставним часовима - активности одељења (предмет - активност; датум)
- реализација садржаја са одељењем (тема, датум, запажања)
- посете и реализација садржаја на родитељским састанцима (датум, садржаји, запажања).

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ (ДОСИЈЕ) - ПСИХОЛОГ*

3.1. Подаци за идентификацију ученика: име и презиме; датум и место рођења; име занимање родитеља: адреса и телефон; основна школа из које је дошао - место школе.
3.2. Анамнестички подаци релевантни за "проблем" који узрокује продубљен
рад са учеником: специфичности развоја у породичном и ширем окружењу, услови у породици и средини - емоционални, социјално-материјални и др.; "значајни" догађаји у животу ученика .
3.3. Адаптација на школу и образовни профил: време уписа; мотиви уписа; задовољство избором образовног профила; процена "атмосфере" у школи.
3.4. Адаптација на захтеве образовно-васпитног процеса: интеракција са наставницима и ученицима; мотивација за учење; позитивне карактеристике и тешкоће у савлађивању захтева у настави.
3.5. Сусрет са родитељима: утисак, мишљења и релевантни искази родитеља о проблему ученика и личним.
3.6. Рад са наставницима: утисак о ученику, мишљење и релевантни искази наставника и разредног старешине о проблему ученика.
3.7. Упис релевантних података из евиденције на нивоу одељења за проблем који узрокује рад са учеником.
3.8. Регистровања активности са учеником и мишљења о ученику: изглед и понашање; примена инструмената; резултати; мишљење о ученику; врсте корективног рада; рад са родитељима ученика и др.

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ (ДОСИЈЕ) - ПЕДАГОГ*

3.8. Подаци за идентификацију ученика: име и презиме; датум и место рођења; име и занимање родитеља: адреса и телефон; основна школа из које је дошао - место школе.

3.9. Анамнестички подаци релевантни за "проблем" који узрокује продубљен рад са учеником: особености породичног васпитања, услови за сазнајни развој, подстицање сазнајних интересовања, помоћ у учењу, постојање обавеза у породици, начин савлађивања тешкоће у васпитању, однос породице са школом.

3.10.   Адаптација на школу и образовни профил: време уписа; мотиви уписа; задовољство избором образовног профила; процена "атмосфере" у школи.

3.11.   Адаптација на захтеве образовно-васпитног процеса: интеракција са наставницима и ученицима; мотивација за учење; позитивне карактеристике и тешкоће у савлађивању захтева у настави.

3.12.   Сусрет са родитељима: утисак, мишљења и релевантни искази родитеља о проблему  ученика.

3.13.   Рад са наставницима: утисак о ученику, мишљење и релевантни искази наставника и разредног старешине о проблему ученика.

3.14.   Упис релевантних података из евиденције на нивоу одељења за проблем који узрокује рад са учеником.

3.15.   Регистровања активности са учеником и мишљења о ученику: изглед и понашање; примена инструмената; резултат; мишљење о ученику; врсте корективног рада; рад са родитељима ученика и др.

4. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА ПРЕДМЕТА / ОБЛАСТИ* - ПСИХОЛОГ

4.1. Посета часовима наставе - активности:
- наставник (име и презиме)
- наставни предмет - област
- врста наставе - активности
- разред и одељење
- датум посете
- запажања о реализацији часа - активности
- даљи задаци за психолога

4.2. Сарадња са наставницима на унапређивању (иновирању) наставе-области
- наставник (име и презиме)
- наставни предмет - област
- разред и одељење
- садржаји реализације (приказ и евалуација)
- даљи задаци за психолога

4.3. Стручно усавршавање (психилошко) наставника на нивоу школе
- предложени садржаји
- прихваћени садржаји
- време реализације
- приказ и еваулација (ток запажања)
- даљи задаци за психилога

4.4. Сарадња са стручним активима
- актив (назив)
- садржај сарадње
- време реализације и запажања
- даљи задаци за психолога

4.5. Индивидуална сарадња са наставником
- наставник (име и презиме)
- предмет - област
- садржај сарадње (иницијатор, узрок, садржај .)
- даљи задаци за психолога

4. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА ПРЕДМЕТА / ОБЛАСТИ* - ПЕДАГОГ

4.1. Посета часовима наставе - активности:
- наставник (име и презиме)
- наставни предмет - област
- врста наставе - активности
- разред и одељење
- датум посете
- запажања о реализацији часа - активности
- даљи задаци за педагога

4.2. Сарадња са наставницима на унапређивању (иновирању) наставе-области
- наставник (име и презиме)
- наставни предмет - област
- разред и одељење
- садржаји реализације (приказ и евалуација)
- даљи задаци за педагога

4.3. Стручно усавршавање (педагошко) наставника на нивоу школе
- предложени садржаји
- прихваћени садржаји
- време реализације
- приказ и еваулација (ток запажања)
- даљи задаци за педагога

4.4. Сарадња са стручним активима
- актив (назив)
- садржај сарадње
- време реализације и запажања
- даљи задаци за педагога

4.5. Индивидуална сарадња са наставником
- наставник (име и презиме)
- предмет - област
- садржај сарадње (иницијатор, узрок, садржај .)
- даљи задаци за педагога.

Кључне речи:

кумулативни досије ученика, педагошки профил ученика, психолошки профил ученика, породична констелација, развој личности, адаптација на школу, досије наставника, сарадња са наставником, стручно усавршавање, објављени радови, план посета часовима, картон ученика.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:27