Дипломко

Aутор текста Administrator среда, 15 децембар 2010 18:26 Штампа

Информациони систем у
основношколском и средњешколском образовању и васпитању

diplomko

Програм
Дипломко, вер. 3.01

Ново !!!

У најновијој верзији овог програма омогућена ја израда, чување и штампање глобалног и месечног оперативног наставног плана и програма наставника по наставним предметима.

Мислило се и о учитељима, учитељицама. У току првог разреда основне школе уносе се описне оцене по сваком од предмета те је у те сврхе направљен посебан модул програма уз чију помоћ се уносе подаци о предметима и описне оцене по сваком од предмета. Наравно, могуће је штампање података о оценама за сваки класификациони период од првог до четвртог/осмог разреда.

О програму

Програм Дипломко у верзији 3.01 представља програмски пакет који је могуће користити како у основним тако и у средњим школама. У суштини, овај програм представља скраћену верзију (по могућнистима) својих веома познатих и доста коришћених програма Основко и П-инфо. Омогућава унос и чување општих података о ученицима, као и података о оценама по предметима, оправданим и неоправданим изостанцима, примењеним васпитно-дисциплинским и стимулативним мерама итд. Поред уноса и чувања поменутих података, могуће је вршити статистичке анализе истих а резултате који се при томе добијају припрема у табеларном и графичком облику. Подржано је и штампање, попуњавање докумената ученика - дипломе и сведочанства. По замисли аутора, идеалан је за коришћење у секретаријатима, наставничким канцеларијама (зборницама), наставинчким активима као и секцијама ученика. Наравно, не сме се заборавити школска стручна служба као потенцијални корисник овог програма - напротив.

Подаци о школи

Потребно је унети податке о школи у којој се користи овај програм.

Унос података о називима предмета

Унос података о називима предмета је неопходан и омогућен. Кључни податак о називу предмета је назив образовног профила. Подаци о називима предмета се даље разврставају по разредима.

Унос општих података о ученику

Унос података о ученицима је подељен у два дела. Први део уноса података о ученицима односи се на унос општих података, а други део се односи на ...

Унос оцена и осталих података ...

Под осталим подацима се, у најкраћем подразумева, унос података о предметима као и оцена по предметима, како васпитно-дисциплинских тако и стимулативних мера, укључујући и број изостанака ученика.

Анализа постигнутог успеха по предметима

Могућност уноса података везаних за постигнут успех ученика по предметима у виду оцене је неопходна претпоставка да се може вршити одговарајућа анализа унетих података, како на анилитичком нивоу разреда тако и одељења, образовног профила и на нивоу целе школе.

Анализа података о ученицима

Коришћењем програма Дипломко поред уноса и чувања података о ученицима, могуће је унете податке анализирати на неколико начина као и на неколико нивоа. На слици десно, приказана је анализа података о општем успеху, васпитним и стимулативним мерама, недовољним оценама као и о изостанцима ученика. Ове податке могуће је анализирати на следећим аналитичким нивоима: - целе школе, разреда, одељења, ниво образовног профила.

Спискови ученика

Коришћењем овог програма могуће је формирати разне спискове ученика. Имајући у виду обим и врсту података омогућено је креирање и штампање следећих спискова: списак ученика на нивоу целе школе, списак ученика на нивоу цеог разреда, списак ученика на нивоу одељења, списак ученика на нивоу образовног профила, као и спискове ученика класификоване по броју неоправданих изостанака и недовољних оцена.

...
Набројаћу још неке од могућности програма које нисам напоменуо у претходном тексту:

- унос података о завршном и дипломском испиту,
- штампање докумената ученика (сведочанства и дипломе),
- архивирање података и пренос на магнетне медије,
- аутоматска инсталација програма,

- мрежни рад програма,
- опсежан систем за помоћ кориснику програма у току рада.

Кључне речи:

наставни план и програм, описно оцењивање, статистички извештаји, штампање сведочанстава и диплома

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:25