• inKasit.jpg
 • inkasit000.jpg
 • inkasit001.jpg
 • inkasit002.jpg
 • inkasit004.jpg
 • inkasit005.jpg
 • inkasit006.jpg
 • inkasit007.jpg
 • inkasit008.jpg
 • inkasit009.jpg
 • inkasit010.jpg
 • inkasit011.jpg

ИнКасИт

Aутор текста Administrator субота, 11 децембар 2010 12:09 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм писан за подршку у раду и праћење пословања комисионих продавница, сервисних радњи и ауто сервиса

Подржан рад са магацином роба, материјала и резервних делова!!!

Информациони систем у пословању самосталних радњи и сервиса

inkasit 
Програм
inKasIt, вер. 1.01

О програму


Програм је намењен вођењу продавнице, самосталне занатске радње или сервиса.

Сврха програма:
- употреба рачунара при евидентирању артикала, апарата, справа, делова за апарате - справе,
- евиденцији клијената,
- евиденцији апарата-справа по клијентима и извршених радова над апаратима клијената- Омогућава евиденцију  рачуна о продатим - откупљеним или поправљеним справама, артиклима.

Коришћењем овог програма могуће је:
- издавање реверса о примљеном апарату,
- израда пријемнице,
- отварање радног налога,
- израда отпремнице, као и,
- израда рачуна за наплату о извршеним радовима, продатим апаратима, справама или деловима.

Подржано је креирање извештаја:

- о пазару (по сменама, дневни, месечни, годишњи ...),
- доспећу рата за плаћање дугова,
- преглед дужника,
- о неопходним деловима, апаратима за набавку,
- попис,
- преглед извршених радова по раднику (сервисеру)...

Подаци о кориснику програма

Програм може бити коришћен и регистрован само на једно правно лице.

Курсна листа

Омогућен истовремени обрачун везан за <чврсту валуту>. Подразумева се да паритет мора бити правовремено ажуриран.

Унос корисника програма

Програм може користити више лица, али због ограниченог степена приступа програму и подацима, свакоме од корисника се мора доделити корисничко име, шифра и ниво приступа.

Унос података о клијентима

Подржано креирање листе клијената (базе података о клијентима) са основним подацима о њима. Сваки рачун, реверс, радни налог, отпремница у току коришћења програма биће везан за конкретног клијента.

Унос података о апаратима, артиклима, деловима

Подржан је унос података о артиклима који су предмет пословања конкретног правног лица. Ови подаци у исто време чине податке о стању артикала у продавници, магацину ...

Пријем апарата, справа на сервис

Омогућено евидентирање пријема апарата на сервис, као и упис учињених интервениција над њима. Са овог места могуће је одштампати реверс о пријему апарата као и креирање рачуна о надокнади трошкова за извршене радове у току сервисирања апарата.

Продаја, откуп артикала, апарата

Омогућена евиденција продаје и/или откупа апарата, артикала клијентима. Самим тим подржано је штампање рачуна о извршеној услузи.

Преглед пазара по сменама, данима ...

Дата је подршка финансијском праћењу пословања радње, сервиса кроз преглед пазара по могућим критеријумима.

Роковник - планер

При пријему апарата, справа на сервис омогућен је унос о року завршетка радова као и степену приоритета истих. Ово је био услов који мора бити испуњен како би се могао имати увид у преузете обавезе у наредним данима што има за циљ избегавање преклапања рокова.

Доспеће новчаних обавеза клијената

Уз рачун који се припрема клијенту, омогућено је и евидентирање начина плаћања извршених радова или услуга. Подржана је евиеднција плаћања у готовини, кредитном картицом или чеком. Ако се плаћање врши у ратама ово је место где се врши провера о доспећу обавеза клијената (пуштање чека ...)

Преглед дужника

Код сваког рачуна се уноси податак и о томе да ли је рачун плаћен или не. Уколико рачун није плаћен лако се долази до тог податка.

Листа делова, апарата за набавку

Кроз унос података о стању роба, артикала у магацин, радњу - уноси се податак о минимуму количинског стања сваког од артикала појединачно. Када стварно количинско стање падне испод дефинисаног минимума испуњен је услов да се податак за набавку сваког од оваквих артикала нађе у листи за набавку.

Набројане карактеристике програма описују само део од могућности које пружа основна верзија програма, док верзије овог програма за подршку рада аутосервиса и грађевинских предузећа располажу и другим модулима од којих ћу наборајати следеће:

- Праћење реализације радника на дневном и месечном нивоу,

- Унос података о градилиштима,

- Унос података о релацијама на којима се врши превоз материјала, ради уноса података о превозницама роба и материјала,

- Унос података о теретима, због обрачуна тежине и цене превоза на релацијама а по свакој од превозница,

- Ценовник превоза,

- Унос података о превозницама - подржани различити нивои анализе унетих података,

- Годишњи календар-план рада са радним временом по данима и месецима,

- Евиденција утрошка горива, мазива, резервних делова по сваком од транспортних средстава и грађевинских машина ради анализе и оправданости употребе истих,

- План, потенцијал возног парка и реализација на изабраним нивоима...

Кључне речи:

евиденцији клијената, евиденцији апарата-справа по клијентима, извршени радови, евиденцију  рачуна, издавање реверса, израда пријемнице, отварање радног налога, израда отпремнице, израда рачуна, преглед пазар, доспеће наплате, преглед дужника, делови за набавку, попис магацина, преглед радова по сервисеру.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:04