• inrentar.jpg
 • inrentar3.png
 • inrentar4.png
 • inrentar6.png
 • inrentar7.png

ИнРентАр

Aутор текста Administrator среда, 08 децембар 2010 19:05 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм за евиденцију корисника градског грађевинског земљишта, обрачун накнаде за исто, евиденцију уплата ...

Обвезник - корисник - парцела - објекат - површина - тарифа - рента - дуг - уплата

 

Програм inRentAr, вер. 1.01

inrentar

InRentAr

Програм за евиденцију корисника
градског грађевинског земљишта

О програму

Програм инРентАр вер. 1.0 је намењен радницима општинске управе како би уз коришћење рачунара могли да извршавају одређене радње везане за праћење коришћења градског грађевинског земљишта које су, иначе, део пројектног задатка постављеног за решавање овог проблема и састоје се из:

1. Евиденција корисника грађевинског земљишта,

2. Евиденција катастарских парцела коришћених од стране корисника која укључује следеће податке:

 • катастарски број парцеле,
 • власник парцеле,
 • корисник парцеле (корисник парцеле не мора бити истовремено и обвезник - случај код правних лица нпр., где се код једног обвезника јавља више корисника),
 • врста парцеле,
 • површина парцеле,
 • градска зона у којој се парцела налази, и број објеката на парцели.

3. Евиденција објеката на катастарским парцелама обвезника - корисника која укључује следеће податке:

 • врста - намена објекта,
 • назив објекта, и
 • површина објекта.

3.1. Сви унети подаци под тачкама 2. и 3. укључују се у задужење обвезника - корисника. За коришћење како парцела тако и објеката који се на њима налазе кориснику се зарачунава одређена новчана надокнада прописана одговарајућим законским актима.

4. Израчунавање надокнаде за коришћење земљишта и објеката на месечном нивоу.
5. Штампање решења корисницима о задужењу.
6. Евиденција извршених уплата од стране корисника.
7. Провера неизвршених уплата - неизмирених новчаних обавеза корисника.
8. Штампање опомена о неизвршеним уплатама обвезницима.

Као додатак, независно од пројектног задатка, у програм су укључени следећи алати:

 • Систем за архивирање података,
 • Систем за коришћење InterNet-а путем електронске поште,
 • Систем за помоћ кориснику у току коришћења програма.

 

За проблем постављен пројектним задатком који је претходио изради овог програма, аутор нуди овај програм као решење поменутог проблема - пројектног задатка и препоручује следећи редослед извођења радњи са и над подацима, а све у циљу исправног коришћења програма уз све његове могућности:

 • Категоризација земљишта, простора и објеката,

 • Тарифирање земљишта, простора и објеката по законској скали у зависности од градске зоне,
 • Унос података о обвезницима плаћања коришћења земљишта, простора и објеката,
 • Унос података о корисницима земљишта, простора и објеката,
 • Унос података о катастарским парцелама обвезника,
 • Унос подадака  о објектима на катастарској парцели обвезника, Задуживање обвезника грађевинским земљиштем и објектима,
 • Месечни обрачун новчане накнаде за коришћење земљишта и објеката,
 • Доношење решења о новчаној накнади са доставницом по сваком обвезнику,

 • Евиденција уплата обвезника,
 • Провера дугова обвезника и израда опомена за измирење новчане надокнаде за коришћење градског грaђевинског земљишта и објеката.

 • Програм се извршава на свим рачунарским конфигурацијама подржаним Windows9x оперативним системом. 

Кључне речи:

евиденција обвезника, евиденција корисника, парцела грађевинског земшишта, објекат на парцели, подаци о објекту, површина парцеле, тарифа за градску зону, рента за кориснике, дуг корисника, евиденција уплата

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:10